INTEGRITETSPOLICY ATG DRÖMFOND

I denna text beskrivs hur ATG Drömfond behandlar dina personuppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Texten beskriver bland annat vilka personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål samt dina rättigheter i denna kontext såsom registrerad.

Personuppgiftsansvarig
ATG, organisationsnummer 556180-4161, med adress AB Trav och Galopp, 161 89 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Detta innebär att ATG ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dataskyddsombud
ATG har ett dataskyddsombud för behandlingen av dina personuppgifter, som du enklast kan kontakta via e-postadressen dataskyddsombud@atg.se

Personuppgifter
De uppgifter vi samlar in består enbart av de uppgifter du lämnar. Personuppgifterna utgörs av för- och efternamn, telefonnummer och e-post samt i förekommande fall t.ex. namn (personuppgifter) i organisationsnamn. Vi samlar inte in några andra personuppgifter varken från dig som registrerad eller från andra källor, och vi för heller inte över personuppgifter till någon tredje part.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Vi behandlar ovannämnda personuppgifter endast i syfte att kommunicera med deltagare kring inlämnade bidrag, informera och påminna om processens gång samt för att påminna om nästa års ansökan till ATG Drömfond.

Rättslig grund
Personuppgifterna som vi behandlar för angivna ändamål behandlas med stöd av den rättsliga grunden avtal, dvs. behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att ATG Drömfond ska kunna behandla er ansökan om ersättning samt kommunicera kring denna.

Lagringstider
Vi lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling, dvs. under tävlingsperioden och efterföljande behandling.

Mottagare av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part.

Dina rättigheter
Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du nå oss via ATG Kundservice telefon 08-620 07 00 och epost kundservice@atg.se. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, alltså en sammanställning över de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt information om hur behandlingen utförs.

Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas samt begränsning av behandling, dvs. att vi i någon del begränsar/upphör med vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att få ut de personuppgifter om dig som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål
Du har rätt att inge klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till den svenska tillsynsmyndigheten på området, Datainspektionen, www.datainspektionen.se, 08 657 61 00.

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. ATGs webbplatser använder två typer av cookies, vilka lagras i din dator av rent tekniska skäl bl a för att spara dina inloggningsuppgifter och de val på ATGs webbplatser som du tidigare har gjort. ATG använder dels varaktiga cookies, vilket är en textfil som skickas från ATG och varaktigt sparas på datorn. Dessutom används tillfälliga cookies (s k session cookies) som endast lagras tillfälligt. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.